Stanovy

Stanovy

Stanovy

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
Profesní sdružení

Asociace biobazénů a jezírek - STANOVY
§ 1. Název a sídlo
1. Název sekce je Asociace biobazénů a jezírek (dále jen „ABAJ“).
2. ABAJ je odbornou sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně (dále jen „SZÚZ“).
3. Sídlo ABAJ je v Brně, Údolní 567/33, PSČ 602 00.

§ 2. Charakteristika ABAJ
1. ABAJ vznikla na základě společných zájmů členů „SZÚZ“.
2. Členové SZÚZ se mohou v rámci jeho činnosti sdružovat do sekcí podle užších odborných zájmů. Sekce nejsou pobočnými spolky ve smyslu ust. § 228 a násl. obč. zák.
3. Sekce při své činnosti přispívají v rámci svého zaměření k naplňování cílů a úkolů SZÚZ.
4. ABAJ sdružuje členy SZÚZ, kteří se zabývají problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť.
5. ABAJ je organizační jednotkou Svazu zakládání a údržby zeleně oprávněnou jednat svým jménem.
6. Jménem ABAJ jedná samostatně předseda nebo místopředseda Rady ABAJ.
7. ABAJ se může stát členem jiných zájmových sdružení a to i mezinárodních.

§ 3. Poslání a úkoly ABAJ
1. Posláním ABAJ je zvyšovat odbornou úroveň členů v oblasti biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť. K dosažení svého poslání a cílů si ABAJ stanovuje tyto úkoly:

a. informovat o právních a technických normách, týkajících se biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť a podílet na jejich tvorbě a prosazování v praxi,
b. spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v zájmu dalšího rozvoje biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť v České republice,
c. spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí zejména v oblasti výměny informací a zkušeností a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí,
d. organizovat stáže a odborné exkurze pro pracovníky členských firem,
e. zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné,
f. poskytovat vzdělávací služby formou pořádání kongresů, seminářů, školení aj.
g. podílet se na organizování výstav, veletrhů a dalších akcí, které mají význam pro rozvoj biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť v České republice,
h. navazovat spolupráci mezi ABAJ a dodavatelskými firmami
i. propagovat činnost ABAJ jakož i jejich členských firem prostřednictvím médií, propagačních a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.

§ 4. Členství v ABAJ
1. Členství v ABAJ je individuální, přidružené, mimořádné a obchodní.
2. Individuálním členem se mohou stát členové SZÚZ právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se profesně zabývají problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť.
3. Přidruženým členem se mohou stát členové SZÚZ instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude ABAJ ku prospěchu – např. školy, výzkumná pracoviště apod.
4. Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky individuálního člena ABAJ a má sídlo mimo území ČR.
5. Obchodním členem se mohou stát členové SZÚZ firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro stavbu a provoz biobazénů, koupacích a okrasných jezírek.

§ 5. Vznik členství
Členství v ABAJ vzniká přijetím do ABAJ na základě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku ABAJ. Dokladem o členství v ABAJ je potvrzení členství vydané Radou ABAJ.

§ 6. Zánik členství
Členství v sekci zaniká vystoupením člena, vyloučením člena nebo zrušením ABAJ. Své vystoupení ze ABAJ je člen povinen oznámit písemně do kanceláře SZÚZ.

Člen může být ze ABAJ vyloučen, porušuje-li vnitřní předpisy ABAJ a usnesení jejich orgánů, nebo nesrovná-li se jeho jednání se stavovskou ctí. O vyloučení rozhoduje Shromáždění členů ABAJ na návrh Rady ABAJ. Členství v sekci zaniká nezaplacením členských příspěvků do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

§ 7. Pozastavení členství
Členům ABAJ, kteří jsou v prodlení s placením členského příspěvku delším než 3 měsíce, Rada ABAJ pozastavuje členství v ABAJ. Po dobu pozastavení členství nemá člen ABAJ práva, která stanoví stanovy a ostatní vnitřní předpisy SZÚZ a ABAJ. Okamžikem úhrady příslušného dlužného příspěvku se členství v ABAJ plně obnovuje. K pozastavení členství v ABAJ dochází automaticky při pozastavení členství v SZÚZ.

§ 8. Práva a povinnosti členů ABAJ
1. Členové ABAJ mají právo:

a. spolurozhodovat o činnosti ABAJ ve smyslu stanov a vnitřních předpisů,
b. účastnit se akcí pořádaných ABAJ,
c. podávat návrhy na činnost ABAJ,
d. být řádně informování o činnosti ABAJ,
e. přiměřeně využívat prostředky a zařízení v užívání ABAJ,
f. podílet se přiměřeně na výhodách a přínosech, které vyplynou z činnosti ABAJ,
g. volit a být voleni do orgánů ABAJ.

2. Členové ABAJ mají povinnost:

a. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů SZÚZ a ABAJ
b. platit členské příspěvky ABAJ ve stanovené výši a termínu
c. jednat v souladu se stavovskou ctí

§ 9. Orgány ABAJ
1. Orgány ABAJ jsou Shromáždění členů ABAJ a Rada ABAJ.
2. Shromáždění členů ABAJ je nejvyšším orgánem ABAJ. Schází se zpravidla jedenkrát ročně. Shromáždění členů ABAJ svolává:
a. rada ABAJ z vlastní iniciativy
b. rada ABAJ na základě písemné žádosti alespoň jedné pětiny členů ABAJ a to nejpozději do tří měsíců od doručení žádosti
c. předseda nebo místopředseda Rady ABAJ, klesne-li počet členů Rady ABAJ pod polovinu volených členů.
Shromáždění členů ABAJ se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Usnesení o zrušení ABAJ a vyloučení člena ABAJ se přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat.

Shromáždění členů ABAJ přísluší:

a. schvalovat, měnit a rušit vnitřní předpisy ABAJ
b. přijímat rozhodnutí o zásadních otázkách činnosti ABAJ, popřípadě o zrušení ABAJ
c. volit a odvolávat Radu ABAJ
d. projednávat zprávy Rady ABAJ
e. jednat a rozhodovat o předložených návrzích
f. rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí Rady ABAJ
g. schvalovat výši členského příspěvku ABAJ

3. Rada ABAJ řídí činnost ABAJ v době mezi zasedáním Shromáždění členů ABAJ.

a. Rada ABAJ se skládá z předsedy, místopředsedy a tří členů.
b. ABAJ je poradním orgánem ředitele SZÚZ při zajišťování programů a projektů SZÚZ spadajících do odborné kompetence ABAJ.
c. Radu ABAJ svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, předseda nebo místopředseda Rady ABAJ.
d. Rada ABAJ je volena na tři roky. V případě odstoupení svého člena je Rada ABAJ oprávněna na dobu svého funkčního období kooptovat nového člena.

4. Radě ABAJ přísluší zejména:

a. svolávat Shromáždění členů ABAJ
b. podávat návrhy Shromáždění členů ABAJ a Představenstvu SZÚZ
c. přijímat nové členy
d. navrhovat pozastavení a vyloučení členů ABAJ
e. jednat a rozhodovat o návrzích členů ABAJ
f. informovat Představenstvo SZÚZ o všech významných skutečnost týkajících se existence a činnosti ABAJ

5. Rada ABAJ při zajišťování činnosti ABAJ využívá služeb kanceláře SZÚZ.

Základním prostředkem pro zajišťování činnosti ABAJ je majetek SZÚZ.

 

V Brně, 13. ledna 2016

Fotogalerie