Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Co je koupací jezírko či biobazén?
Jedná se o zařízení, speciálně určená k plavání a koupání, izolovaná od podkladu, chráněná vůči okolnímu terénu, která jsou vybavena biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním (rostliny, živočichové, biofilm, mikroorganismy) s definovanými požadavky na kvalitu vody.
Koupací jezírka ( TYP I, II, III ) jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou, bez přítoku, využívaná pro plavání a koupání. Jsou limitované obsahem fosforu, přičemž voda je čištěna tvorbou zooplanktonu a sedimentací. Jsou rozdělena na užitkovou a regenerační zónu. K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu. Cirkulace zajišťuje pouze sběr nečistot z hladiny (TYP II a III). Koupací jezírka splňují mezotrofní prostředí (obsah Pcelk do 0,035 mg/l).
Biobazény ( TYP IV, V ) (přírodní bazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou přes biofilmové filtry, limitované obsahem fosforu, bez přítoku, využívané pro plavání a koupání. Čištění vody zajišťuje převážně nárůst biofilmu na substrátu vystavenému náběhovému proudění ve vlastních biofiltrech. K vynášení živin dochází odběrem biofilmu a sedimentu. Cirkulace zajišťuje jak sběr nečistot z hladiny, tak i nárůst biofilmu. Biobazény splňují oligotrofní prostředí (obsah Pcelk do 0,010 mg/l).
Podrobnější rozdělení jezírek je podle TYPU I, TYPU II, TYPU III, TYPU IV, TYPU V
 
Je koupací jezírko či biobazén realizovatelné na našem pozemku?
Vzhledem k mnoha možnostem a 5-ti typům je realizace možná na každém pozemku. Omezením mohou být pouze pořizovací náklady.
 
Co bych měl zvážit, než začnu plánovat koupací jezírko nebo biobazén?
Existuje různých 5-ti typů Od velmi přírodního provedení bez techniky (TYP I), až po provedení s velkým množstvím techniky připomínající klasický bazén ovšem s biologickou úpravou vody (TYP V). Vaše požadavky na vzhled a čistotu vody budou tím rozhodujícím při volbě provedení.
 
Jak velký musí nebo by měl být biobazén či koupací jezírko?
Pro velikost je rozhodující Vaše přání na velikost koupací části a místní podmínky. Biologické čištění funguje u všech 5-ti typů. Provedení do 40 m2 podléhá pouze vydání územního souhlasu dle Stavebního zákona.
 
Pro jaký typ biobazénu či koupacího jezírka se mám rozhodnout?
Harmonické prostředí bez technologie poskutuje bohatý zážitek z přírodního koupání (TYP I). Voda však není vždy průzračná a vyskytují se zde živočichové pohybující se v koupací části. Péče o jezírko je minimální. Biobazén s vysokou mírou techniky (TYP V) poskytuje zážitek připomínající koupání v klasickém bazénu. Péče je náročná – nutný automatický robot a externí technologie. Od TYPU I klesá blízkost k přírodě a stoupá náročnost na technologie a tím i pořizovací náklady.
 
S jakými pořizovacími náklady musíme počítat?
Ceník na koupací jezírko či biobazén neexistuje! Každá z členských firem Vám zpracuje projekt a nabídku dle Vašich konkrétních požadavků a představ.
 
Na kolik mě vyjde celoroční péče?
Náklady na celoroční péči záleží na TYP I. až V. Péče o jezírko TYP I. sestává ze tří opatření:
•    Podvodní rostliny v srpnu posekat a odstranit (vynášení živin).
•    Na podzim a na jaře ostříhat všechny rostliny a důkladně vyčistit břehovou zónu
•    Odsávat sedimenty z užitkové části (nepříliš často)
•    Tato opatření obnáší celkem během roku cca 30 hodin práce na 100 m2 jezírko
Péče o TYP II. a III. je obdobná, navíc je třeba počítat čištění skimmeru a odstávku technologie
Péče o TYP IV. a V. , kde je podstatně méně plochy rostlinné části, není časově tak náročná. Naproti tomu je třeba častěji odsávat sedimenty z koupací části, které lze zajistit čistícím robotem.
 
Jak najdu ideálního stavitele koupacího jezírka?
Na webových stránkách sekce v oddělení Členové najdete firmu, která buduje jezírka TYPU, který jste si vybrali. Členové, kteří se řídí Standardy pro stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů Vám zpracují podrobný projekt a realizují Vaše jezírko podle stanovených pravidel.
 
Je koupání v přírodním jezírku nebezpečné? Jak ochráníme naše děti?
Nejlepší ochrana pro děti je naučit je vhodnému chování kolem jezírka a co nejdříve naučit malé děti plavat. Pro velmi malé děti je nejlepším řešením dekorativní plot.
 
Naše děti by si přály mít při koupání ryby? Je to problém?
Ryby nejsou vhodné ani pro koupací jezírka, ani pro biobazény! U koupacích jezírek ( TYP I, II, III ) podstatně naruší potravní řetězec, kde je čistota vody závislá na účinku zooplanktonu a ustálené sedimentaci. U biobazénů, které fungují při nízkých koncentracích fosforu, ryby zvyšují obsah živin svými exkrementy.
 
Naše jezírko objevily divoké kachny. Co teď?
Kachny hledají zvláště na jaře vhodnou vodní plochu pro odchov mláďat. Je třeba zamezit vhodnými opatřeními jejich hnízdění. Z hlediska zvýšení obsahu živin jsou kachny daleko horším případem, než ryby.
 
Co máme dělat proti nárůstu řas v jezírku?
Pouze biobazén TYPU V. při správném provozu dokáže snížit obsah živin na takovou míru, že je prakticky bez řas.
Řasy jsou součástí každé živé vody. Řasy nejsou nemoc. Pokud dojde k nárůstu řasy, znamená to že došlo k dočasnému přebytku živin v systému na úkor spotřeby vyššími rostlinami nebo biofilmem.
Běžné příčiny jsou :
•    Obsah fosfátů v doplňovací vodě nebo v použitých materiálech je příliš vysoký
•    Došlo k přelivu povrchové vody přes okraj jezírka
•    Přítomnost kachen nebo ryb
•    Nedostatečná filtrace
•    Málo osázené regenerační zóny
•    Zanedbaná péče při odstraňování zbytků rostlin a sedimentu
 
Jak regulovat hodnotu pH? Od jaké hodnoty se nedoporučuje koupání?
Na rozdíl od chemicky konzervovaného bazénu je hodnota pH v přírodní vodě jezírka variabilní především působením fotosyntézy vodních rostlin. Přímá aplikace chemických regulátorů pH není vhodná. Ideální hodnota pH v denním průměru je 8,4. Předpokladem pro to je použití alespoň minimálního množství vápence v systému. Koupání při hodnotách pH pod 6 (kyselé) a nad 10 (zásadité) může vést k podráždění očí a sliznic. Rovněž dochází k odumírání zooplanktonu a nektonu.
 
Jak je to s okysličením?
Během dne při slunečním záření produkují ponořené rostliny a rovněž vláknité řasy kyslík jako odpadní produkt fotosyntézy. To může mít za následek zejména v létě maximální obsah kyslíku ve vodě. Naopak v noci a při trvalém nedostatku slunečního záření dochází ke spotřebě kyslíku rostlinami a produkci oxidu uhličitého. Tím dochází ke snížení hodnoty pH ve vodě. Proto je vhodné vzduchování zejména při delší době ledového pokryvu spojeného se sněhem.
 
Kolik kroků obnáší celoroční péče?
Údržba a čištění jsou závislá na TYPU jezírka:
Péče o jezírko TYP I. sestává ze tří opatření:
•    Podvodní rostliny v srpnu posekat a odstranit (vynášení živin).
•    Na podzim a na jaře ostříhat všechny rostliny a důkladně vyčistit břehovou zónu
•    Odsávat sedimenty z užitkové části (nepříliš často)
Péče o TYP II. a III. je obdobná, navíc je třeba počítat každodenní čištění skimmeru a odstávku a restart technologie
Péče o TYP IV. a V. , kde je podstatně méně plochy rostlinné části, není časově tak náročná. Naproti tomu je třeba častěji odsávat sedimenty z koupací části, které lze zajistit čistícím robotem. Technologie biofilmového filtru je třeba cca 3 x během roku odstavit, propláchnout a znovu uvést do provozu.
 
Je třeba pravidelně doplňovat vodu?
Udržování hladiny na max. úrovni vyžaduje pouze systém s pevnou přepadovou hranou.
Podle Standardů pro stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů se správně budují jezírka s možností kolísání hladiny až 15 cm, takže prvotní úbytek vody odparem zajistí tato 15 cm zádržná kapacita jezírka. Doplňují se pouze ztráty způsobené odparem při překročení této rezervy. Pro většinu oblastí ČR je odpar / 24 hodin maximálně 15 mm.
 
Mohu při stavbě jezírka pracovat částečně svépomocí?
Některé firmy souhlasí s částečnou realizací objednatelem ( např. provedení výkopů nebo stavební práce, příp dřevěné paluby). Poskytnutí vlastních pracovníků realizační firmě se většinou nepříjímá z důvodu odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za bezpečnost při práci.
Další variantou je třeba poskytnutí odborného dozoru na místě stavby a dodávky technologii, případně dodávky a výsadby rostlin.
 
Je doporučeno podvodní osvětlení?
Ve světě existuje všeobecně více osvětlení, než je pro přírodní prostředí příznivé. Mnozí živočichové jsou pravidelným nočním osvětlením rušeni ze svých životních cyklů. Na druhé straně krátkodobé použití osvětlení při večerním ( nočním ) koupání poskutuje nevšední zážitek a zvyšuje bezpečnost koupání.
V každém případě je nutno dodržet příslušné ČSN z hlediska bezpečnosti – tzn. realizovat osvětlení pouze ve 12 V.

Fotogalerie